Algemene voorwaarden

versie 14 augustus 2018

In hoofdlijnen volgen wij de Uniforme Voorwaarden Horeca van de KHN 

uniforme voorwaarden horeca (nederlands).pdf

Aanvullend hierop gelden onderstaande voorwaarden:

Artikel 7 Reserveren

7.3         Artikel 7 is ook van toepassing als het gaat om het reserveren van tickets voor een activiteit en het huren van een ruimte.

Artikel 9 Annuleringen

9.1.1.a  Een verhindering voor een activiteit of concert kun je tot een week voorafgaand aan het evenement kosteloos melden via info@ophodenpijl.nl ( geld ook voor last-minute & niet telefonisch).  Niet afmelden ofwel no-show betekent dat wij je de kosten in rekening brengen via een factuur.

9.1.1.b  Voor het niet tijdig annuleren en no-show voor een activiteit of concert rekent Op Hodenpijl de ticketprijs minus kosten voor een drankje. Indien er ook voor een diner is gereserveerd rekent Op Hodenpijl de ticketprijs, plus 85% van totaalprijs.

9.3.1.b  M.b.t. groepen en het reserveren van eten en drankjes, gaat het hier om groepen vanaf 9 personen.

9.4.2.    M.b.t. groepen, gaat het hier om groepen vanaf 9 personen.

9.4.4.    Wanneer er een reservering is gemaakt voor een ruimte inclusief apparatuur dan geldt voor annulering van die reservering gelden de percentages zoals genoemd onder 9.4.2.

10 Overmacht

Op Hodenpijl is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen RIVM richtlijnen betreft COVID, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Privacy Statement

PRIVACY POLICY Op Hodenpijl (versie 25 mei 2018)

Indien je kaarten reserveert bij Op Hodenpijl dan is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten welke gegevens dat zijn en wat wij ermee doen. Bij het verwerken van uw bestelling houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder vindt je meer informatie

Op Hodenpijl, gevestigd aan Rijksstraatweg 20/22 met KvK nummer 27300735, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. contactgegevens: info@ophodenpijl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Op Hodenpijl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Ook verwerken we eventuele gegevens die je ons via e-mail of contactformulieren toestuurt.
Wachtwoorden op www.ophodenpijl.nl zijn versleuteld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ophodenpijl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Op Hodenpijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze website onderhoudsrapporten
  • Het versturen van een nieuwsbrief
  • Geautomatiseerde besluitvorming

Op Hodenpijl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Op Hodenpijl) tussen zit.

Nieuwsbrief
Op Hodenpijl stuurt regelmatig nieuwsbrieven waarmee wij bezoekers informeren over ons aanbod. Iedere nieuwsbrief bevat (onderaan) een link waarmee je je direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Op Hodenpijl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Op Hodenpijl verkoopt deze gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Op Hodenpijl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gaat hierbij om de volgende bedrijven:

Peppered: Deze partij verzorgt de hosting (opslag) van de dienst en de gegevens die daarmee worden verwerkt. Deze partij verzorgt ook het overzicht van de geleverde software updates van websites die wij in beheer hebben voor onze klanten.

2administrate: Deze partij verzorgt de boekhoudkundige administratie

Inzage in persoonsgegevens
Slechts de medewerkers van kantoor zijn bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op Hodenpijl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Op Hodenpijl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ophodenpijl.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Op Hodenpijl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Op Hodenpijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het bezoeken op onze website en voor het dataverkeer van verzonden contactformulieren naar en van onze website maken wij gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat. Wij maken voor het opslaan en versleutelen van wachtwoorden gebruik van moderne en recente techniek.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ophodenpijl.nl

Tot slot
Wij behouden ons het recht deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het document aangegeven.


© Op Hodenpijl. All rights reserved. Powered by Updategeregeld.nl.